Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY TOWARÓW W
SKLEPIE INTERNETOWYM e-bhp24.pl

§ 1.
DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, o ile nie zostało to odrębnie wyraźnie wskazane, oznaczają:
Cena -  umieszczona w Sklepie przy informacji o danym Towarze cena brutto. Cena Towaru w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają wszelkie należne podatki i cła w tym podatek VAT, Cena nie zawiera kosztów dostawy Towaru;
Klient – korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Kod Rabatowy – wskazany przez Sprzedającego ciąg znaków, potwierdzający uprawnienie do korzystania ze zniżki lub uczestnictwa w promocji. Zasady wykorzystania Kodu Rabatowego określają odpowiednie zasady promocji, podczas której Kod Rabatowy został wydany;
Konsument – Klient, który dokonuje zakupu Towarów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Lokal – sklepy stacjonarne Sprzedającego, znajdujące się w Krakowie przy ul. Długosza 17 oraz w Mielcu przy ul. Piaskowej 9
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Rejestracja – czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika konta zawierającego dane identyfikujące Klienta w Sklepie. Rejestracja wymaga podania adresu e-mail i ustalenia hasła;
Sklep – witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.elanvital.artbhp.pl, wraz z teleinformatycznym systemem sprzedażowym umożliwiająca zakup od Sprzedającego Towarów;
Sprzedający – właściciele Sklepu, spółka cywilna Elan Vital Jana i Marii Mostowik ul. Długosza 17, 30-512 Kraków, NIP 679-012-41-87, REGON 120262709;
Towary – prezentowane w Sklepie rzeczy ruchome, będące przedmiotem  zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży - zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu i zgodnie z jej funkcjonalnością oferta zawarcia umowy sprzedaży Towarów. Przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży, następuje z potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego;

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym, a Klientami z wykorzystaniem Sklepu.
Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Rejestracja Użytkownika w Sklepie lub złożenie Zamówienia jest równoznaczna ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał i w pełni akceptuje jego treść.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności związanych z korzystaniem z Sklepu.
Zaproszenie do składania Zamówień skierowane jest do klientów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedający może odmówić realizacji Zamówień do innych krajów lub uzależnić dostawę od spełnienia dodatkowych warunków.
Zdjęcia i prezentacje Towarów umieszczane są w Sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli i pozostają własnością Sprzedawcy, producenta lub dystrybutorów. Wszelkie nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronie podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane w celu opisu Towarów.

§ 3.
ZASADY REJESTRACJI I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
Klienci mogą składać Zamówienia po uprzednim podaniu danych identyfikujących Klienta lub dokonaniu Rejestracji. Dokonanie Rejestracji nie jest konieczne do złożenia Zamówienia. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i poprawnych danych podczas Rejestracji oraz wypełniania formularzy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie danych niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych.
Umowy sprzedaży Towarów zawierane są zgodnie z następującą procedurą:
przedmiot Zamówienia zostaje wskazany przez Klienta poprzez czynności techniczne zgodnie z funkcjonalnością Sklepu i narzędziami dostępnymi na stronie Sklepu. Wybór zamawianych Towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka;
w trakcie składania Zamówienia do momentu jego zakończenia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie wyboru Towaru, płatności lub dostawy.
Zamówienie złożone jest z momentem potwierdzenia przez Klienta za pomocą narzędzi dostępnych na stronie Sklepu i kliknięcie w ikonę „Składam Zamówienie”;
Przyjęcie Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedające informacji e-mail na podany przez klienta adres e-mail; Zamówienia które nie zostały potwierdzone przez Klienta nie będą realizowane do momentu potwierdzenia.
Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez klienta Przyjętego Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanej informacji e-mail lub w momencie zapłaty przez Klienta za Zamówienie, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku Zamówienia przewidującego płatność przy odbiorze osobistym w lokalu Sprzedającego, Umowa zawierana jest z chwilą zapłaty w lokalu Zamawiającego.
Wiążąca dla stron jest ostateczna cena podana na końcowym ekranie przy potwierdzeniu składania Zamówienia, jeżeli została następnie potwierdzona przy Przyjęciu Zamówienia. Zmiany cen towarów nie skutkują wobec już Przyjętych Zamówień.
Wprowadzenie Kodu Rabatowego w trakcie składania Zamówienia powinno automatycznie zmniejszyć cenę wskazaną przy potwierdzaniu Zamówienia przez Klienta, o wartość określoną zasadami promocji. W przypadku gdyby Kod Rabatowy nie działał Klient zobowiązany jest przed złożeniem Zamówienia skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sytuacji. W przypadku potwierdzenia przez Klienta Zamówienia nieuwzględniającego w cenie zniżek lub rabatu wynikającego z Kodu Rabatowego, Klient ponosi odpowiedzialność za złożenie Zamówienia, a strony wiąże umowa zgodna z Ceną zaakceptowaną przez Klienta w Zamówieniu.

§ 4.
ZASADY PŁATNOŚCI I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
Realizacja Zamówień wymaga uprzedniej zapłaty przez Klienta Ceny Towaru wraz z kosztami dostawy. Sprzedający może wstrzymać się z realizacją Zamówienia do momentu dokonania przez Klienta zapłaty. Odpowiedzialność za brak możliwości realizacji Zamówienia wynikają z opóźnienia w zapłacie ponosi Klient. Powyższe zasady nie dotyczą przypadku gdy Klient wybrał opcję zapłaty za pobraniem lub zapłaty gotówką w Sklepie podczas odbioru osobistego.
Klient może dokonać zapłaty za towar za pomocą jednej z poniższych opcji wybieranych przy składaniu Zamówienia:
Przelewu na rachunek bankowy podany na stronie Sklepu i podczas Przyjęcia Zamówienia;
Poprzez płatność za pobraniem podczas odbioru przesyłki z Towarem;
Poprzez płatność gotówką w Lokalu podczas odbioru osobistego. Sprzedający nie gwarantuje możliwości zapłaty elektronicznymi instrumentami płatniczymi w lokalu Sprzedającego.
Zmiany zasad realizacji Zamówienia odnośnie płatności, formy wysyłki lub towaru mogą być dokonywane za zgodą Sprzedającego telefonicznie pod numerem (12) 656-15-88 lub mailowo pod adresem kontakt@e-bhp24.pl
Oferowane Towary są w magazynie Sklepu. Realizacja Zamówień następuje w dni robocze od 8-15, co do zasady w ciągu 48 godzin, a w każdym razie nie później niż w ciągu 30 dni od dokonania płatności lub Przyjęcia Zamówienia w przypadku zapłaty za Towar za pobraniem. Cena dostawy nie zawiera się w Cenie Towaru i jest osobno wyszczególniona w Zamówieniu i Przyjęciu Zamówienia.
W przypadku gdy Przyjęte Zamówienie nie może zostać zrealizowane, z uwagi na brak zamówionego Towaru w wystarczającej liczbie, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy sprzedaży. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty Sprzedawca zwraca całość uiszczonej przez niego kwoty.
Za dostawę towaru odpowiada firma Fed-Ex Sp. Z o.o. 00-526 ul. Krucza 16/22 Warszawa
Klient zobowiązany jest dokonać oględzin otrzymanej przesyłki. W przypadku zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania w tym jego uszkodzenia, rozerwania, otworzenia, zerwania taśmy zabezpieczającej Klient powinien uzależnić odbiór od dostawcy przesyłki od sporządzenia protokołu potwierdzającego stan przesyłki. W przypadku niewidocznych ubytków lub uszkodzeń przesyłki Klient powinien zgłosić Sprzedającemu ewentualne uszkodzenia lub nieprawidłowości związane z towarem nie później niż następnego dnia roboczego, zgodnie z procedurą reklamacyjną wskazaną poniżej oraz złożyć w terminie 7 dni reklamację do firmy kurierskiej odpowiedzialnej za dostawę towaru. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami podjęcie tych działań stanowi warunek dla powstania odpowiedzialności Sprzedawcy za uszkodzenia lub braki Towaru.

§ 5.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Konsument, który zawarł umowę sprzedaży Towarów na odległość ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość odstąpić w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
Nie jest dopuszczalne jedynie częściowe odstąpienie od umowy w odniesieniu do towarów, wraz z którymi zostały dostarczone Towary promocyjne, o charakterze darmowym lub sprzedawanych po obniżonej cenie ze względu na ilość kupowanych Towarów. W takim przypadku odstąpienie przez Konsumenta musi obejmować całość zawartej Umowy, chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy przypadków w których ustawa, o której mowa w ust. 1 nie przyznaje prawa od odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, w tym w szczególności umów sprzedaży Towarów zawartych z Klientami innymi niż Konsumenci lub w drodze licytacji, umów zawartych w lokalu Sprzedawcy oraz dotyczących Towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, bądź Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia to co strony świadczyły, ulega zwrotowi nie później niż w ciągu 14 dni. Zwracany Towar musi być należycie zabezpieczony na czas transportu, kompletny, nie może być w żaden sposób zniszczony lub nosić widocznych śladów użytkowania. Sprzedający nie przejmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić otrzymany dowód zakupu oraz wszelkie produkty, które otrzymał wraz z Towarem o charakterze promocyjnym. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta, na adres Sprzedającego.

§ 6.
REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
Sprzedawca nie jest producentem Towarów i nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Towary. Ewentualne wady lub usterki Towarów, które nie zostały stwierdzone po odbiorze, zgodnie z § 4 ust. 8 Regulaminu, mogą być reklamowane przez Klienta wyłącznie zgodnie z zasadami gwarancji udzielonej przez producenta Towaru. Warunki Gwarancji udzielanej przez producenta, dostępne są w Sklepie lub można je uzyskać pod adresem: kontakt@e-bhp24.pl Wyłączenie odpowiedzialności i rękojmi nie odnosi się do Towarów zakupionych przez Konsumenta.
W przypadku Konsumenta Sprzedawca odpowiada za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Reklamacje, z tytułu gwarancji producenta lub nieprawidłowości działania Sklepu można składać pisemnie bezpośrednio w Lokalu Sprzedawcy lub listownie na jego adres, bądź elektronicznie na adres email:  kontakt@e-bhp24.pl. Roszczenia z tytułu gwarancji producenta Towaru mogą być zgłaszane w serwisach wskazanych w dokumentacji Towaru, zgodnie z zawartymi w niej warunkami.
W przypadku składania reklamacji przez Konsumenta co do niezgodności Towarów z Umową lub na żądanie Sprzedającego w pozostałych przypadkach, reklamację składa się poprzez przesłanie reklamowanego towaru na adres Sprzedającego wraz z opisem przyczyn niezgodności towaru z umową. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową rozpatrywane są w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający naprawi Towar lub wymieni go na nowy, a w przypadku gdyby było to niemożliwe zwróci wpłaconą przez Konsumenta kwotę wraz z uzasadnionymi kosztami przesłania Towaru w celu reklamacji. Zwrot zapłaconej kwoty następuje w całości, chyba, że wada jest nieistotna i uzasadnia jedynie obniżenie ceny Towaru.

Przy wymianie towaru Sprzedawca nalicza opłatę manipulacyjną w wysokości 3% wartości netto wymienianego towaru.


Łączna i całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie szkody związane ze Sklepem, Towarami i zawieranymi umowami sprzedaży Towarów, wobec Klientów nie będących Konsumentami, ogranicza się do poniesionych przez Klienta szkód rzeczywistych i w żadnym wypadku nie przekroczy zapłaconej przez Klienta dwukrotności ceny Towaru.
W przypadku gdy Zamówienie ma dla Klienta szczególnie istotne znaczenie, a brak realizacji lub nieprawidłowa realizacja Zamówienia może prowadzić do powstania w majątku Klienta szkody majątkowej lub wyrządzenia mu krzywdy, przekraczających trzykrotność wartości Zamówienia lub kwotę 1000 (tysiąca) złotych, Klient powinien przed złożeniem Zamówienia poinformować Sprzedającego.

§ 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 W sprawach dotyczących działalności Sklepu i Zamówień Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedającym na adres email : kontakt@e-bhp24.pl lub telefonicznie pod numerem (12) 656-15-88
Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie powinno być interpretowane w sposób umożliwiający ograniczenie uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku postanowień sprzecznych z prawem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.
Sprzedawca może w każdej chwili dokonać zmiany niniejszego Regulamin. Zmiana jest skuteczna wobec Klientów od momentu opublikowania nowego brzmienia Regulaminu i dotyczy umów zawieranych po dokonaniu zmiany.
Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
W przypadku sporów z Klientami innymi niż Konsumenci sądem właściwym dla rozpatrywania sporów związanych z korzystaniem ze Sklepu i sprzedażą Towarów jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl